Warning: Division by zero in /home/jap/public_html/libraries/legacy/model/list.php on line 328

Warning: Division by zero in /home/jap/public_html/libraries/legacy/model/list.php on line 328

Warning: Division by zero in /home/jap/public_html/libraries/legacy/model/list.php on line 328
Full Name Country Organization Trees Season Area Farmer Name
Mr. Kanji Teruyama Japan 5 2003 - 2004 Bethlehem
Khallet Hamamah - Aida Camp
Wail Sarhau
Mr. Kaoru Takemori Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Manazel - Beit Sahour
Wiliam Abu Saada
Mr. Katsuaki Kishimune Japan 1 2003 - 2004 Tulkarem
Nazlet Issa
Mohamed Saaed
Mr. Katsuhito Shiraishi Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Taqoa'
Municipality of Teqoah
Mr. Katsuyori Takahashi Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Taqoa'
Municipality of Teqoah
Mr. Kazuhiko Miyata Japan 3 2003 - 2004 Bethlehem
Khallet Hamamah - Aida Camp
Wail Sarhau
Mr. Kazuo Minemura Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Afrat - Al Khader
Talha Mohamad Daadoa
Mr. Keiichi Ogawa Japan 1 2003 - 2004 Tulkarem
Nazlet Issa
Mohamed Saaed
Mr. Kiyotaka Karashima Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Manazel - Beit Sahour
Wiliam Abu Saada
Mr. Kohei Ogino Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Al Eskan - Beit Sahour
Salman Zwahrah
Mr. Kohei Yamada Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Caritas - Al Sada
Yousef Hana Handal
Mr. Kohsaka Yukio Japan 1 2003 - 2004 Tulkarem
Nazlet Issa
Mohamed Saaed
Mr. Koji Hirota Japan 1 2003 - 2004 Tulkarem
Nazlet Issa
Mohamed Saaed
Mr. Kojyun Miyamoto Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Khallet Hamamah - Aida Camp
Wail Sarhau
Mr. Kozo Horibe Japan 1 2003 - 2004 Tulkarem
Nazlet Issa
Mohamed Saaed
Mr. Lindsay Henderson , Mrs Janet henderson 2 2003 - 2004 Jerusalem
Al Mukaber
Rasim Obedat
Mr. Masahiro Yano Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Al Eskan - Beit Sahour
Salman Zwahrah
Mr. Masakazu Kageyama Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Taqoa'
Municipality of Teqoah
Mr. Masatake Shimizu Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Taqoa'
Municipality of Teqoah
Mr. Masateru Morishita Japan 1 2003 - 2004 Bethlehem
Al Eskan - Beit Sahour
Salman Zwahrah